Overige landen

Diergeneeskundigen of  paraveterinairen met een diploma van buiten de EER of Zwitserland komen niet in aanmerking voor automatische erkenning. Het Diergeneeskunderegister toetst of het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, gelijk is aan die van het Nederlandse diploma.

Het Diergeneeskunderegister vraagt daarvoor advies aan een van de adviescommissies. Op basis van dit advies besluit het Diergeneeskunderegister of zij u kunnen inschrijven en de diergeneeskunde in Nederland  beroepsmatig mag uitoefenen.

De aanvraagprocedure kan 20 weken duren en start als we het aanvraagformulier en alle benodigde documenten hebben ontvangen.

U ontvangt een bericht als de procedure is afgerond.

Bent u in het bezit van DigiD? Dan kunt u direct een registratie aanvragen.

Heeft u geen DigID? Gebruik dan het aanvraagformulier.

Documenten meesturen

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u de volgende documenten meesturen:

  • Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
  • Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met persoonsgegevens
  • Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie).
  • Het programma van de opleiding tot het betreffende beroep, onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken, met opgave van de duur van het onderwijs in die vakken, afkomstig van de instelling waarbij het diploma is behaald.
  • Cijferlijsten (transcript) en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden of –stagetranscripten.
  • Een overzicht van de werkervaring (curriculum vitae).
  • Bewijs van inschrijving.
  • Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit het land/de landen waar u werkzaam bent geweest.