Paraveterinairen

Dierenartsassistenten-paraveterinairen, dierfysiotherapeuten of embryotransplanteurs/-winners die een diploma behaald hebben binnen de EER en Zwitserland kunnen online een aanvraag doen voor registratie. Voorwaarde is dat het diploma voorkomt op de lijst van opleidingstitels.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u de volgende documenten meesturen:

  • Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
  • Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met persoonsgegevens.
  • Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. Wij accepteren geen kopie van een gewaarmerkte kopie.
  • Het programma van de opleiding tot het betreffende beroep, onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken, met opgave van de duur van het onderwijs in die vakken, afkomstig van de instelling waarbij het diploma is behaald.
  • Cijferlijsten en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden of –stagetranscripten.
  • Een overzicht van de werkervaring (curriculum vitae).
  • Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit het land/de landen waar u werkzaam bent geweest.

Zodra uw aanvraag en alle vereiste documenten ontvangen zijn, legt het Diergeneeskunderegister uw aanvraag ter advisering voor aan Aeres Barneveld. Op basis van dit advies bepalen we of u toegelaten en geregistreerd wordt in het diergeneeskunderegister.