Succesvol eerste jaar voor de Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen

Als reactie op toenemende registratieaanvragen vanuit landen buiten de EER en Zwitserland, werd op 1 januari 2022 de onafhankelijke ‘Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen’ (CBGD) ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit het eerste jaarverslag blijkt dat de CBGD in 2022 succesvol is gestart met het beoordelen van registratieaanvragen vanuit 19 landen buiten de EER en Zwitserland.

Een toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures met daarbij ook een toegenomen complexiteit van aanvragen, vraagt om een waardering waarin naast de gevolgde opleiding ook relevante werkervaring en aanvullende opleidingen, cursussen e.d. worden meegewogen. Met de capaciteit en expertise van de commissie, wordt deze adviesrol breder ingevuld en geoptimaliseerd.

Samenstelling en werkwijze CBGD

Bij de instelling van de CBGD zijn vier deelcommissies van deskundigen benoemd: dierenartsen, dierenartsassistenten paraveterinair, dierfysiotherapeuten en embryotransplanteurs/-winners. Ondanks de uitdaging om over een snel toenemend aantal lopende en nieuwe aanvragen advies uit te brengen, heeft de CBGD in 2022 een solide werkwijze ontwikkeld voor een goede en objectieve beoordeling van aanvragen. Kort na de start van de CBGD kon een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, evenals een reglement voor het beoordelen van dossiers.
Het toetsingskader, gebaseerd op het Nederlandse opleidingsniveau, is voor dierenartsen en dierenartsassistenten paraveterinair uitgewerkt en vastgesteld.

Informatievoorziening en maatregelen

Ook is er speciale aandacht besteed aan het verbeteren van de informatievoorziening voor aanvragers en het aanbieden van compenserende maatregelen (remedieringtraject) voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen. Want wanneer aanvragers beter weten wat er van hen verwacht wordt, gaat er minder tijd verloren aan het compleet krijgen van dossiers.
De ontwikkeling van een ‘Kennis en Vaardigheden toets Diergeneeskunde’ (KVD) en een programma voor remediering op maat, bieden de CBGD de mogelijkheid om passende compenserende maatregelen te adviseren.

Aanvragen en adviezen in 2022

In 2022 heeft de CBGD 66 adviezen uitgebracht voor dierenartsen en 10 adviezen voor dierenartsassistenten paraveterinair. Er zijn geen aanvragen behandeld voor de beroepsgroepen Dierenfysiotherapeut en Embryotransplanteurs/-winner. De CBGD ontving aanvragen uit 19 landen buiten de EER, met de meeste aanvragen afkomstig uit Turkije, Oekraïne, Brazilië en Iran.

Het CIBG

Het secretariaat van de CBGD wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

Lees het volledige Jaarverslag 2022